Home | Top Views | Last Creations | Search | Random Mix | Comments | || YouTube Go on youtube.com

Check for low quality
| |
I put Japan Imperial March over Yükselcan Çako's video

This set has accumulated 17 points based on views and sharing
You like it? Red heart Make it famous: (32 views)
submit to reddit


Youtube Thumbnail 寮から駅までの道
寮から駅までの道
by Yükselcan Çako
7:16 - 80 views

700MB küsürlük bu videonun adını ve açıklamasını yazmayı bitirene kadar upload bitti. "Ne boş bu video aq" diyebilirsiniz, doğrudur. Deneme videosu bu zira.
Youtube Thumbnail Battotai - Imperial Japanese Army March
Battotai - Imperial Japanese Army March
by FBIV
3:1 - 1,098,681 views

This song was meant to be a "Die Wacht am Rhein" for the new nation-state of Japan in full modern construction, a kinda of unofficial new military anthem, it was a popular song during the second world war, reportedly sung by the IJA during the sino Japanese war and the Philippines campaign.


Lyrics:

1.
Ware wa kan gun wagateki wa
Tenchiirezaru choutekizo
Teki no taishou taru mono wa
Kokon musou no eiyuu de
Kore ni shitagou tsu wa mono wa
Tomo ni hyoukan kesshinoshi
Kijinni hajinu yuuaru mo (sometimes written as "Kishin ni hajinu yuuaru mo")
Tenno yurusanu hangyaku wo
Okoseshi mono wa mukashi yori
Sakae shitame shi arazaru zo
Teki no horoburu sore made wa
Susume ya susume moro tomo ni
Tamachiru tsurugi nuki tsurete
Shisuru kaku gode susumubeshi

2.
Mikuni no fuuto mono no fu wa
Sonomi wo mamoru tamashii no
Ishiin kono kata suta retaru
Nippon to no ima sara ni
Mata yo niizuru mi no homare
Teki mo mika tamo moro tomo ni
Yaeba no moto ni shisubeki ni (Sometimes written as "Yaeba no shita ni shisubeki ni")
Yamato-damashii aru mono wo
Shisubeki toki wa ima naru zo
Hi toni oku rete ha jikaku na
Teki no horoburu sore made wa
Susume ya susume moro tomo ni
Tamachiru tsurugi nuki tsurete
Shisuru kaku gode susumubeshi
Other Mashups
Comment (0)
Do another Mashup
See another Mashup !
Proof that McJuggerNuggets is gay THE MINE SONG BUT EVERYONE SINGS IT Are they still on namek
MINECRAFT BATTLE # 3 - Let's Play Minecraft Battle Season 6 | 60HD UNCUT Attack on Titan Season 1 Episode 19 Let It Go Languages-1
hunterxhunter 45 SOS react Jurassic World // OMG Cat Sister's Maximum Noise
row row row your boat XXX Kim Kardashian XXX angry birds are battle